Missie & Visie

Missie

De maatschappij verandert continue. Kunnen meedoen in de samenleving is belangrijk voor iedereen.

Stichting Geesteren Samen stimuleert initiatieven waarbij mensen van verschillende generaties, uit verschillende culturen, met en zonder lichamelijke of verstandelijke beperking, vanuit verschillende leefwerelden, maar allen woonachtig in Geesteren elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en het elkaar mogelijk maken om mee te doen in de samenleving.

Visie

De stichting faciliteert en stimuleert kleinschalige activiteiten van, voor en door inwoners en werkt op die manier aan de realisatie van haar missie. Concreet betekent dit dat de Stichting het pand “De Ontmoeting” beheert en exploiteert. Zij ziet erop toe dat de activiteiten in het pand bijdragen aan de missie en visie van de stichting.  De Stichting streeft ernaar dat de inwoners van Geesteren zich welkom voelen in het Multifunctionele Centrum (MFC) “De Ontmoeting”. De Ontmoeting is een plek waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, een plek:  – voor alle leeftijden; jong tot oud – voor inwoners met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking  – voor inwoners die nieuw in ons dorp komen wonen uit binnen- of buitenland – voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt – voor inwoners met specifieke talenten en kwaliteiten.

Doelstelling

De Stichting Geesteren Samen heeft als doel:  Het in stand houden en exploiteren van het MFC ‘De Ontmoeting’ te Geesteren ten behoeve van de gemeenschap.  De Ontmoeting richt zich op de functies ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen om daarmee de leefbaarheid in het dorp te behouden en te versterken. Met dit doel beoogt de stichting het maatschappelijk belang te dienen.

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.3 van de statuten en uit de activiteiten. De stichting streeft niet naar winst om de winst zelf. De stichting laat de behaalde opbrengsten, door middel van de activiteiten, ten goede komen aan haar doelstelling.

De stichting wil met De Ontmoeting van betekenis zijn voor:

  • Volwassenen en specifiek ouderen (65+) die behoefte hebben aan contact en het gezelschap van anderen.
  • Kinderen en jongeren die behoefte hebben aan ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning
  • Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die willen deelnemen aan de samenleving en arbeidsmatige werkzaamheden willen verrichten.
  • Nieuwkomers binnen het dorp, met name voor de dorpelingen die uit het buitenland afkomstig zijn.
  • De inwoners die zzp-er zijn of een kantoorbaan hebben en die een flexibele kantoorplek zoeken.

Teneinde invulling te geven aan de visie brengt de stichting diverse partijen en initiatieven samen in het pand om te komen tot een multifunctioneel centrum met een maatschappelijk doel. Zowel de activiteiten vanuit deze partijen als de afzonderlijke initiatieven dragen bij aan het ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen. De bedoeling is dat er voldoende ‘reuring’ in het centrum ontstaat en mensen met elkaar in contact komen van waaruit nieuwe initiatieven ontstaan.